" สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ สู่งานตรวจสอบด้านวิศวกรรม "

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น ออดิเตอร์ จำกัด

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง อินโนเวชั่น ออดิเตอร์ จำกัด

(Engineering Innovation Auditor Co.,Ltd.) หรือ EI-Auditor เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า-สภาวิศวกร-กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน-กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการงานตรวจสอบและบำรุงรักษาด้านวิศวกรรมความปลอดภัยและวิศวกรรมพลังงาน(งานบริการตรวจสอบ ทดสอบ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ปั๊มน้ำดับเพลิง ตรวจสอบ Fire Pump , ตรวจสอบระบบดับเพลิง ท่อน้ำดับเพลิง ระบบ Sprinkler Alarm Valve ตู้ดับเพลิง, ตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ (Folk Lift) ตรวจสอบรถฟอร์คลิฟท์ติดก๊าซ (Folk Lift LPG) , ตรวจสอบอาคาร, ตรวจสอบพลังงาน ) และมีปณิธานที่จะทำงานให้เกิดคุณภาพสูงสุด เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการทำงาน ด้วยการเรียนรู้ ค้นคว้า จากประสบการณ์จริง และสร้างนวัตกรรมใหม่ในสายงานที่ให้บริการ
จากหลักแนวคิดที่ต้องการให้คุณภาพของงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งบริษัทมีความพร้อมทางด้านบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในสายงานที่ให้บริการ เพื่อส่งมอบงานที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
 
วิสัยทัศน์ (VISION)
“ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ สู่งานตรวจสอบด้านวิศวกรรม ”
 
พันธกิจ (MISSION)
  • ส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ
    ทั้งในระดับประเทศและรับดับสากล
  • พัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สินค้าและบริการ
    มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
  • การบริหารองค์กรมุ่งเน้นการจัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  • มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือในระดับสูง
  • สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า