ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

วัดอัตราการไหล-ความดันด้านดูดและด้านจ่าย-ความเร็วรอบที่อัตราการไหล 0 % (No Flow)
วัดอัตราการไหล-ความดันด้านดูดและด้านจ่าย-ความเร็วรอบที่อัตราการไหล 100 % (Rated Flow)
วัดอัตราการไหล-ความดันด้านดูดและด้านจ่าย-ความเร็วรอบที่อัตราการไหล 150 % (Over Flow)